Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIVE STAR BV

 

AANVAARDING EN VOORRANG VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Als de cliënt een bestelling, een werk of een dienst op gelijk welke wijze, inclusief maar niet beperkt tot het aanvaarden van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging, toevertrouwt aan CREATIVE STAR BV, houdt dit in dat de cliënt onderhavige algemene voorwaarden aanvaardt.
 • CREATIVE STAR BV is enkel gebonden door haar eigen bestelbon en/of orderbevestiging en onderhavige algemene voorwaarden, waarbij de algemene voorwaarden van de cliënt uitdrukkelijk worden uitgesloten en zodoende niet tegenstelbaar zijn aan CREATIVE STAR BV, zelfs indien deze van recentere datum zijn.

 

GELDIGHEID OFFERTE EN OVEREENKOMST

 • Offertes, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij door CREATIVE STAR BV schriftelijk zijn bevestigd.
 • Indien de cliënt een (al dan niet voorwaardelijk) ondertekende overeenkomst annuleert, behoudt CREATIVE STAR BV zich het recht voor om desgevallend bovenop de reeds gefactureerde bedragen een forfaitaire schadevergoeding te vorderen gelijk aan:
  • 50% van de waarde van de gehele offerte indien de cliënt meer dan drie maanden voor aanvang van het event/prestaties annuleert;
  • 100% van de waarde van de gehele offerte indien de cliënt minder dan twee maand voor aanvang van het event/prestaties annuleert of geen gebruik maakt van het event/prestaties;

Deze vergoedingen gelden onverminderd het recht van de CREATIVE STAR BV om een hogere vergoeding te vorderen op voorwaarde dat hiervan het bewijs kan worden geleverd.

 • De cliënt verbindt zich er onherroepelijk toe om noch rechtstreeks noch onrechtstreeks contact op te nemen met zelfstandige medewerkers, adviseurs, leveranciers of zakenrelaties van CREATIVE STAR BV met het oog op het sluiten van een rechtstreeks contract betreffende het voorwerp van een voorstel vanwege CREATIVE STAR BV. Elke individuele inbreuk op deze bepaling zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 30% van het voorziene budget, met een minimum €600, dit onverminderd het recht van CREATIVE STAR BV om een hogere vergoeding te eisen mits het bestaan en de omvang van de schade te bewijzen.
 • Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord geldt een samengestelde offerte steeds in zijn geheel. De cliënt heeft geen recht op uitvoering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • CREATIVE STAR BV behoudt zich het recht voor haar prijzen aan te passen in geval van wijziging met betrekking tot de aard van de uit te voeren werken of speciale omstandigheden bij de uitvoering ervan, ongeacht of er reeds een overeenkomst werd gesloten.

 

PRIJZEN

 • Alle vermelde prijzen zijn gebaseerd op strikte deadlines/data en stipte betalingen, waardoor de offerte slechts bindend is ten aanzien van CREATIVE STAR BV indien de cliënt de vooropgestelde deadlines/data respecteert en gevraagde betalingen tijdig uitvoert. Zo zal CREATIVE STAR BV onmiddellijke betaling eisen van bijvoorbeeld vliegreizen en hotelovernachtingen, waarbij de prijs enkel wordt gegarandeerd indien de cliënt de betalingstermijn strikt naleeft.
 • Indien de cliënt de vooropgestelde deadlines/data en gevraagde betalingen niet strikt respecteert dan wel uitvoert, zal dit aanleiding geven tot een bijkomende facturatie op basis van tijdsregistratie, waarbij het uurloon wordt bepaald op €120/u (excl. btw), dit onverminderd de bijkomende kosten die eventuele derde-leveranciers en onderaannemers in rekening brengen.

 

BETALING

 • Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk zeven (7) dagen na factuurdatum.
 • Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een verwijlsinterest a rato van 12% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur, alsook met een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €50,00 ten titel van buitengerechtelijke invorderingskosten.
 • In geval van niet naleving van de betalingsvoorwaarden of bij verlies van kredietwaardigheid van de cliënt (inclusief maar niet beperkt tot faillissement, aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie of de dreiging daarvan en collectieve schuldenregeling), worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar en behoudt CREATIVE STAR BV zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel deze van rechtswege te ontbinden, onverminderd het recht op verwijlsinterest en schadevergoeding.

 

KLACHTEN

 • Alle betwistingen dienen te gebeuren bij aangetekend schrijven binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur met opgave van de redenen van betwisting en dit op straffe van verval. Behoudens tegenbewijs worden de facturen geacht te zijn ontvangen op de factuurdatum.
 • De cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat een mogelijke klacht of betwisting geen reden is om de betaling op te schorten.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • Op de door CREATIVE STAR BV geleverde c.q. te leveren zaken/diensten rust een eigendomsvoorbehoud. Tot alle betalingsverplichtingen zijn voldaan blijven alle door ons geleverde goederen/diensten eigendom van CREATIVE STAR BV, die zich het voorrecht van de onbetaalde verkoper voorbehoudt.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 • Inzake de levering van diensten heeft CREATIVE STAR BV enkel een middelenverbintenis, waarbij de bewijslast rust op de cliënt.
 • Iedere aansprakelijkheid in hoofde van CREATIVE STAR BV vervalt na aanvaarding van de goederen en/of diensten door de cliënt, alsook in geval van bedrog of zware fout vanwege de cliënt.
 • Elke overmachtssituatie bevrijdt CREATIVE STAR, die zich op de overmachtssituatie beroept, van haar aansprakelijkheid wegen niet-nakoming van een verplichting uit hoofde van de overeenkomst. Onder overmachtssituatie wordt onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen: oorlog, oproer, staking, pandemie, epidemie, ziekte, quarantainemaatregelen, brand, overheidsmaatregelen, storm, explosies, natuurrampen, aardbevingen, hacking, cyberaanvallen en faillissement van derde partijen. Bij overmacht is CREATIVE STAR BV niet gehouden tot enige terugbetaling van de reeds aan haar gedane betalingen, evenmin wordt de cliënt vrijgesteld om de nog eventuele openstaande facturen of openstaande saldi, verschuldigd aan CREATIVE STAR BV te betalen. Bij overmacht ligt het economische risico uitsluitend bij de cliënt.
 • CREATIVE STAR BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de vergoeding van kosten, schade en interesten wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen, gebruiks- en winstderving, verlies van cliënteel, benadeling van de bedrijfsbelangen, de bedrijfsschade en de imagoschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de cliënt of derden veroorzaakt.
 • Voor zover CREATIVE STAR BV. aansprakelijk is voor schade voortspruitend uit de overeenkomst, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal CREATIVE STAR BV naar eigen keuze overgaan tot een nieuwe levering/dienstverlening, een schadevergoeding of tot een creditering ten belope van maximaal 50% van de corresponderende factuur ten voordele van de cliënt.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING

 • CREATIVE STAR BV blijft de exclusieve titularis van de intellectuele eigendomsrechten en alle aanhorigheden verbonden aan de offerte(s) en/of door haar aan de cliënt geleverde goederen/diensten.
 • De cliënt verbindt er zich toe alle informatie aangeleverd door CREATIVE STAR BV te behandelen als strikt vertrouwelijk en deze niet te verspreiden, openbaar te maken of te vermenigvuldigen.
 • Indien de cliënt de geheimhoudingsverplichting overtreedt, is de cliënt gehouden aan CREATIVE STAR BV een forfaitaire vergoeding te betalen die gelijk is aan 30% van het voorziene budget, met een minimum van €600, dit onverminderd het recht van CREATIVE STAR BV om een hogere vergoeding te eisen mits het bestaan en de omvang van de schade te bewijzen.

 

GESCHILLEN

 • Alle afspraken tussen CREATIVE STAR BV en de cliënt, inclusief onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.
 • Voor alle geschillen in rechte met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van de overeenkomst en haar algemene voorwaarden zijn enkel volgende rechtbanken bevoegd, onverminderd het recht van CREATIVE STAR BV om het geschil voor de woonplaats van de verwerende partij te brengen:
  • Voor de cliënt-onderneming: de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen;
  • Voor de cliënt-consument:
   • Voor geschillen ≤ €5.000,00: het Vredegerecht van het kanton Zandhoven;
   • Voor geschillen > €5.000,00: de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen.